e-Знание

Предизвикателствата, пред които е изправено интегрираното управление на водите в целия свят, като наводнения и дизайн на градска среда, водоснабдяване и канализация на селски райони, промени в климата, водните и енергийните ресурси и др, все повече изискват квалифицирани и компетентни професионалисти, които са в състояние да преминат социалните, екологични и технологични граници. Затова, разработването на основана на компетенции иновативна електронна програма за обучение, която обхваща основните аспекти на управлението на водите, е важен приоритет. Именно съвкупността от тези ключови области са отразени в обучението по проект EC-AQUA. Чрез набор от специфичнитеми, тя предоставя на обучаващите се ценна информация относно икономическите и социални ползи от правилното управление на водните ресурси, включително управление на налягането, откриване на течове, измерване на поток / налягане, одит на води и използването на различни комуникационни стратегии. Чрез прилагането на ЕКР и ECVET концепцията, проектът EC-AQUA допринася за по-доброто разбиране на принципите на интегрираното управление на водите, както на глобално, така и на национално равнище. Разпространявайки принципите за управление на водните ресурси, пречистване на отпадни води и разработване на градски инфраструктурни проекти, проектът EC-AQUA дава възможност за повишаване професионалното ниво на специалистите, работещи в тази сфера, както и създава нови перспективи за кариерно развитие.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright