Фондация „Интелект“

Intellect Foundaiton Фондация „Интелект“ е координатор на проекта и отговаря за изпълнението на специфичните дейности, включително организирането на план за действие, разработването на продуктите, очертаването на рамката за оптимизационната и мониторинговата стратегия и мерките за поддържане на инициативата след края на проекта. Партньорът участва в превода и допълването с ново съдържание на модела EC-AQUA и в мерките за оценка и оптимизация. „Интелект“ разчита на съдействие от редица образователни и изследователски институции – професионални контакти, които определят перспективите за устойчивост на модела и след края на проекта.

Във Фондация „Интелект“ членуват професионалисти от образователния и изследователския сектор и от компании за разработване и популяризиране на продукти, свързани с биологията и общественото здравеопазване, включително за икономическо оптимизиране и консултации в областта на информационните и комуникационните технологии. Фондацията се стреми да прилага резултатите от изследванията в практиката, за да заинтересова специалистите, нуждаещи се от надграждане на познанията и уменията си, както и да мотивира младите хора за кариера в целевите сектори. „Интелект“ допринася за стабилността на инициативата с опита си в развитието и управлението на национални и международни проекти.

Фондация „Интелект“ е координатор на проекта и отговаря за общия цикъл на дейности, включително разработването на план за действие, специалните задачи, развиването на продуктите, очертаването на рамката за оптимизационната и мониторинговата стратегия и мерките за поддържане на иницативата след края на проекта. Партньорът участва в превода и допълването с ново съдържание на модела EC-AQUA и в мерките за оценка и оптимизация. „Интелект“ разчита на съдействие от редица образователни и изследователски институции, които подготвят устойчивостта на модела и след края на проекта.

Intellect Foundation

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright