EC-AQUA: Накъде след края на проекта

Устойчивият ефект на резултатите от EC-AQUA разчита на мерките за дисеминация и практическо приложение. Партньорите предприемат мерки, ориентирани към специфични цели, като акцентът e върху целеви групи, икономически сектори и заинтересовани институции.

Инициативата EC-AQUA гарантира трайни резултати, тъй като:

  • Поддържа работата на консорциума след края на проекта с финансиране от собствени и национални източници.
  • Редовно обновява уеб панела.
  • Планира внедряването на продуктите и резултатите от EC-AQUA в националните образователни системи както на формално, така и на неформално равнище.
  • Изгражда широка тематична мрежа и работи за оптимизация на резултатите от проекта, като организира: пилотно обучение, работни семинари, презентации на учебния материал и доколко той отговаря на изискванията на системата за професионално образование и обучение (VET).
  • Развива нови учебни пътеки, с гъвкави учебни цели.
  • Участва в създаването на клъстъри с проекти със сходна тематика, които да използват модела EC-AQUA и след края на проекта.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright