Нови посоки на модела EC-AQUA

Моделът EC-AQUA е ориентиран към:

Нови целеви групи

EC-AQUA моделът за признаване на квалификациите е насочен към учители, обучители, образователни консултанти, професионални консултантски групи, училища и образователни институции, мениджъри и други.

Нови сектори

Химическото и екологичното инженерство, секторът за опазване на околната среда, биотехнологиите, здравеопазването и хранителната индустрия се нуждаят от професионалисти със съвременни квалификации, сертифицирани по модела EC-AQUA.

Нови географски региони

Партньори в проекта са две съседни балкански страни – България и Турция, и две от първите страни членки на ЕС – Австрия и Франция. Схемата за описание и признаване на квалификациите, изградена по EC-AQUA, се разпространява и в съседни страни, които кандидатстват за членство, като Република Македония и Албания, за да подкрепи трансфера на политиките на ЕС в областта на професионалното образование и обучение (VET).

Нови езици

Дейностите по EU-AQUA поощряват езиковото разнообразие. Многоезиковите продукти на български, английски, немски, френски и турски улесняват внедряването на EC-AQUA схемата за признаване на квалификациите.

Новa тематика

Проектът EU-AQUA разчита, че целевите групи се нуждаят от специализирани познания в сферата на управлението на загубите на вода и санитарен контрол. Учебната програма и моделът за квалификационни профили са насочени и към мъжете, и към жените, но вземат предвид засиленото участие на жените в работата с вода и в дейностите по хигиенизиране.

Ново институционално сътрудничество

В партньорството по EC-AQUA участват различни институции и национални организации, които помагат за стандартизирането, прозрачността и признаването на квалификациите на национално и европейско равнище.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright